COMUNICACIÓ

L'AUDIÈNCIA NACIONAL DICTA UNA SENTÈNCIA FAVORABLE A FSIE I ALTRES SINDICATS EN RELACIÓ A L'ARTICLE 32.1 DEL XV CONVENI D'ATENCIÓ A LA DISCAPACITAT

Audiencia Nacional juicio

L'Audiència Nacional ha dictat sentència en relació amb la interpretació de l'article 32.1 del XV Conveni Col·lectiu de discapacitat.

La sentència que dona la raó a FSIE i a les altres organitzacions demandants dictamina que cal actualitzar les taules salarials (Annex III), amb efectes de l'1 de gener de 2022, incrementant:

El Salari basi en el 3,75%.
El Complement de desenvolupament (N1) en un 9,20% sobre el salari basi, incrementat el 7,50% ja existent en 1,70%.
El Complement de desenvolupament (N2) en un 7,20% del Salari basi, incrementat el 5,50% ja existent en 1,70%.

Aquesta sentència pot ser recorreguda al Tribunal Suprem.

FSIE continuarà defensant els drets dels treballadors i apel·la als negociadors a reprendre les negociacions del XVI C. Col·lectiu amb la finalitat de recuperar els drets perduts en anteriors negociacions.

FSIE Informa: resum Mesa Concertada 25/10/2022

Jesús Pueyo Secretario General FSIE Nueve sindicatos independientes

La part sindical donà una resposta unificada als responsables de Conselleria: rebutjarem la darrera proposta feta per part de Conselleria sobretot en el que fa a l'implementació de nous sexennis i ens tornàrem remetre a la contraproposta presentada des de la unitat sindical.

Increments retributius 2022 i 2023:

El Director General de Planificació, Ordenació i Centres confirmà que als docents en pagament delegat se'ns aplicarà els mateixos percentatges i dates d'abonament que es pactin a Funció pública.

 

Nous sexennis:

El Director General de Planificació, Ordenació i Centres explicà que l'oferiment de començar a pagar el 5è sexenni a partir de gener de 2023 era degut a que sí acceptaven avançar l'abonament d'un sexenni més a partir de 2023, però que no tenien partida econòmica suficient per a poder pagar un 2n sexenni a tots els docents que el meritassin; que per això volien començar amb els de major antiguitat. I que la formació que es demanaria seria de 200 hores, com un segon sexenni, i no 500, com un cinquè.

Quedà aclarit que hi ha, per part de Conselleria, disponibilitat de començar a abonar un segon sexenni a partir de gener de 2023, encara que, com es va fer amb l'Acord 2016, amb un calendari que s'iniciaria amb els docents amb més antiguitat.

Paga de 25 anys:

Conselleria està disposada a abonar-la als docents jubilats que l'hagin meritada i als qui es vagin jubilant. Es descomptarien els sexennis cobrats a partir del segon.

FSIE va manifestar estar d'acord amb que primer s'abonàs als ja jubilats i als qui per altre motiu ja no estiguin d'alta al centre (incapacitat permanent i altres), però que, una vegada pagada als ja jubilats, s'havia de començar a abonar als docents que l'haguin meritada segons ordre de meritació, encara que s'hagi de renunciar durant un temps a un segon sexenni. Conselleria contestà que s'estudiarà si es pot dur a terme dins del marc legal perquè no vol haver d'enfrontar-se amb demandes posteriors per no haver cobrat els sexennis.

Altres:

Sembla que hi ha acord Conselleria-sindicats amb altres punts:

- L'equiparació retributiva a 1 any  d'antiguitat a gener de 2023.

- Completar la reducció de la càrrega lectiva de secundària de 24 a 23 hores per a setembre de 2023.

- Acord de jubilació parcial a partir de 2024 (s'han de negociar detalls).

- Reducció de ràtios (s'ha de negociar també amb patronals).

- Acord de recol·locació (s'ha de negociar també amb patronals).

- Reconèixer centres concertats com a centre d'atenció preferent: per a determinar-los es tendrà en compte el % d'alumnat vulnerable segons l'índex de vulnerabilitat).

- Completar la implantació de l'orientador IP entre gener i setembre de 2023.

Meses tècniques:

Conselleria té com a prioritat negociar el que afecta a l'any 2023 i als Pressuposts de la CAIB corresponents.

A proposta del Conseller d'Educació s'acordà en Mesa de Concertada la celebració de meses tècniques: Conselleria-sindicats per una banda, per analitzar i concretar quantitats i calendarització de sexennis i de paga de 25 anys; Conselleria - patronals per altra, per a negociar l'increment dels mòduls econòmics derivats del concerts.

Les meses tècniques s'iniciaran la pròxima setmana.

FSIE, AMB LES ORGANITZACIONS SINDICALS MOBILITZADES A L'OCTUBRE, ENVIA UNA CARTA AL PRESIDENT DEL GOVERN I A LA MINISTRA DE TREBALL SOL·LICITANT-LOS UNA REUNIÓ

Jesús Pueyo Secretario General FSIE Nueve sindicatos independientesFSIE i els altres vuit sindicats independents que hem organitzat les mobilitzacions a l'octubre enviam una carta al President del Govern, Pedro Sánchez, i una altra carta a la Ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, perquè es reuneixin amb els representants dels sindicats per a abordar diferents qüestions que afecten milions de treballadors de l'Estat. La situació tan difícil en la qual nos trobam els treballadors urgeix a actuar ja. No podem continuar esperant, quan els preus augmenten cada vegada més i els salaris no augmenten, més que en alguns casos concrets. Les nou organitzacions sindicals recordam que les mobilitzacions d'octubre poden no ser les darreres. En la recent manifestació de fa uns dies, del dissabte 22 d'octubre, a Madrid, instam el Govern a donar una solució contundent a les nostres reivindicacions.

 

 

 

Documents relacionats:

Carta enviada al Presidente del Gobierno

Carta enviada a la Ministra de Trabajo

Manifiesto

Notícies relacionades:

Gran manifestación en Madrid 22 de octubre

FSIE invita a todos los ciudadanos a la manifestación del 22 de octubre

Concentraciones 6 de octubre frente a las Delegaciones del Gobierno en las CCAA y frente al Ministerio de Trabajo en Madrid

Rueda de prensa de anuncio de las movilizaciones en octubre

 

Els sindicats de Concertada protesten en unitat sindical davant de Conselleria d’Educació

Manifestacion Subir Salarios Sindicalismo Independiente

FSIE, USO, STEI,UGT i CCOO consideren inassumible la darrera proposta de millores sociolaborals de Conselleria

FSIE, USO, STEI, UGT i CCOO han realitzat avui un acte de protesta davant de la Conselleria d’Educació. Tot i que en aquests moments s'estigui negociant amb Conselleria, els sindicats de Concertada consideren la darrera proposta de l'Administració com a molt insuficient i, per tant, inassumible. Han volgut mostrar el seu desconcert de manera unànime al carrer.

Els sindicats han recordat que estan pendents de compliment de millores ja pactades en els acords del 2008 i del 2016 i que el Govern no ha abonat cap Paga de 25 anys d'antiguitat als docents en pagament delegat corresponent al període entre l'estiu del 2013 i la actualitat.