COMUNICACIÓ

FSIE DESTACA LA IMPORTÀNCIA DE L'EDUCACIÓ PER A L'ELIMINACIÓ DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LA DONA

Cartel A3 Dia eliminación Violencia Mujer 25 Nov 2022

FSIE dona suport a un any més la iniciativa promoguda per l'Organització de Nacions Unides (ONU) i altres organismes internacionals de visibilitzar el Dia de l'Eliminació de la Violència contra la Dona el 25 de novembre fins al 10 de desembre. La data reivindica un conjunt d'accions dirigides a conscienciar, prevenir i abordar el problema que suposa la violència cap a les dones.

En FSIE hem triat el lema “Per la igualtat, eduquem en el respecte” en al·lusió al fet que per a aconseguir una societat equitativa aquesta ha de basar-se en el respecte entre tots.

L'educació, clau

Així mateix, som coneixedors que l'educació juga un paper fonamental en la formació de les futures generacions de ciutadans i, per això, animem als centres educatius al fet que promoguin accions de conscienciació i altres activitats per a evitar qualsevol manifestació de violència cap a altres persones, per raó de gènere i altres causes. Recordem que els col·legis són un lloc de referència per als menors i que el que s'ensenya i impulsa en els centres té un impacte notable el creixement i conducta dels alumnes.

Tenim clar que “l'educació és la millor eina per a combatre la violència” i apel·lem a la responsabilitat dels centres i els professionals a formar als estudiants amb respecte i cuidant que no es reprodueixin formes de violència.

La discriminació existeix en l'àmbit físic, que és l'expressió més visible, però també en el pla psicològic i emocional. I potser en aquest punt és en el qual es necessiti una major atenció, puix que pot passar desapercebuda.

 

La violència contra les dones en xifres

L'ONU publica que la major part de la violència contra les dones a nivell mundial és perpetrada pels seus marits o parelles íntimes o per part dels seus exmarits o exparelles: “més de 640 milions de dones majors de 15 anys han estat objecte de violència de parella (el 26% de les dones de majors de 15 anys)”. També apunta que gairebé una de cada quatre adolescents de 15 a 19 anys (24%) que ha mantingut una relació de parella ha experimentat violència física i/o sexual per part de la seva parella o marit.

L'ONU continua informant que, en 2020, al voltant de 81.000 dones i nenes van ser assassinades, unes 47.000 d'elles, (és a dir, el 58%), a les mans de les seves parelles o familiars. La majoria d'aquests assassinats van ocórrer en països poc desenvolupats, igual que la major part dels casos d'assetjament sexual.

A Espanya, segons les dades publicades en el portal web de la Delegació del Govern del Ministeri d'Igualtat contra la Violència de Gènere, aquest any 2022, 38 dones han estat assassinades, deixant 26 nens orfes.

Pautes d'actuació l'OMS per a docents

L'OMS ha realitzat un exhaustiu Manual de Prevenció de la violència a l'escola que permet als docents aprofundir en com actuar davant situacions de violència a les aules i en la resta dels espais educatius. El manual inclou una sèrie de propostes per als professors, que van des de la realització d'activitats com a enquestes per a conèixer la percepció i sentiments dels estudiants sobre aquest tema fins a altres enfocades a dotar-los de recursos per a saber com reaccionar o intervenir d'una manera adequada.

A més, ofereix diversa informació genèrica sobre aquest dia a la seva web, incloent-hi dades estadístiques a nivell internacional, vídeos i articles en els quals es consciencia sobre aquesta mena de violència i en els quals s'al·ludeix directament a les dones que la sofreixen.

Atenció professional per a anticipar-se

A més d'aquestes recomanacions que realitzen des dels organismes internacionals i de les accions de conscienciació, des de FSIE considerem important la figura dels orientadors escolars com una de les mesures més eficaces per a prevenir i atallar a temps els casos d'assetjament o discriminació, perquè entenem que ajuden a conèixer abans aquestes situacions que se solen agreujar amb el pas del temps, minvant l'autoestima de les víctimes i, per tant, la seva capacitat de protegir-se de les agressions.

La nostra organització sol·licita a les Administracions Públiques la implantació d'orientadors escolars per a tots els centres educatius, públics i concertats, en tots els nivells educatius, des d'Educació Infantil fins a Batxillerat i Formació Professional, perquè en l'actualitat és insuficient. Algunes Comunitats Autònomes ja han incorporat la seva presència en els centres, però considerem que aquesta no hauria de ser un luxe d'unes poques, sinó una realitat en totes, ja que el problema es produeix en totes les províncies i comunitats sense distinció del Govern que la dirigeixi.

Com ha fet i farà sempre, FSIE secunda de manera ferma la igualtat de totes les persones, la tolerància i la inclusió com a fórmules per a garantir una convivència desitjable i sana.

DIA MUNCIAL DE LA INFÀNCIA 2022

Cartel A3 Dia Universal Nino 2022

FSIE llança la campanya “Educant els nins, cuidam el futur. Per una educació de qualitat, que permeti desenvolupar al màxim les seves capacitats”, donant suport a una vegada més la iniciativa promoguda per UNICEF el 20 de novembre, Dia de la Infància.

Aquest dia és una efemèride de la Declaració dels Drets del Nen que en 1959 va presentar el Fons de les Nacions Unides per a la Infància (UNICEF) a tothom per a promoure el benestar dels menors i visibilitzar els seus problemes específics.

30 anys més tard, coincidint amb aquest dia, UNICEF va ampliar la declaració esmentada i va publicar la Convenció de Drets del Nen, que va ser ratificada pels 20 països membres en aquest moment.

Aquestes declaracions busquen que els nens de tot el món tinguin els seus drets garantits. Especialment, aquells que concerneixen els àmbits de la salut i la nutrició, l'educació i la protecció.

Des de FSIE assenyalam l'enorme responsabilitat que tenim tots els adults a garantir aquests drets als nens, un dels col·lectius socials més vulnerables davant les crisis econòmiques, les guerres i els continus canvis en la legislació educativa.

Educació de qualitat:

Pel que fa a l'educació, en FSIE som coneixedors que els menors es formen i eduquen en condicions que es poden i han de millorar.

Les aules de nombrosos centres educatius compten amb un nombre d'alumnes elevat que dificulta l'educació de qualitat i personalitzada. En FSIE hem sol·licitat a les Administracions Públiques en repetides ocasions la reducció de la ràtio alumnes/aula i l'increment de les plantilles vinculat a la reducció de càrrega lectiva del professorat. Totes dues mesures permetrien als professionals de l'ensenyament destinar més temps a cada alumne i, previsiblement, donar una atenció de major qualitat, individualitzada a les necessitats de cadascun.

També consideram imprescindible que tots els centres educatius tinguin orientadors escolars des de l'Educació Infantil fins al Batxillerat. Són professionals necessaris per a ajudar als alumnes, així com a les famílies i professionals.

Els drets de l'alumnat amb necessitats educatives especials mereixen un major suport i reconeixement començat per garantir la lliure elecció de centre, ordinari o específic, i la dotació de tots els recursos humans i materials que siguin necessaris per a la seva adequada educació, formació i atenció.

Tampoc ens oblidam en aquest dia d'una altra de les nostres reivindicacions històriques: la gratuïtat dels centres de 0 a 3 anys. Des de FSIE proposem la concertació en aquesta etapa per a garantir que el servei de l'ensenyament es presta de manera gratuïta i que tots puguin accedir al centre educatiu que vulguin triar els pares.

Animam als centres educatius al fet que promoguin campanyes i iniciatives entre els menors per a atallar el problema de l'assetjament escolar i sembrar en ells la necessària empatia que els permeti entendre que existeixen situacions que poden evitar-se o reduir-se, amb la col·laboració de tots els implicats.

Finalment, molts centres educatius no compten amb les eines suficients per a afrontar les temperatures més extremes en els mesos d'hivern o de calor, quan el fred i la calor interfereix en la concentració acadèmica i provoca malestar i fins i tot situacions que poden comprometre la salut d'alumnes i professionals. Demanem a les administracions públiques que destinin més recursos dels anunciats per a pal·liar aquest problema. Pots conèixer amb més detalli la nostra reivindicació sobre aquest tema, prement en aquest enllaç.

Educant els nins, cuidam el nostre futur. No és una frase feta, sinó una realitat que volem visibilitzar per a garantir l'educació de màxima qualitat que tots els nens es mereixen i que, estam convençuts, afecta a la societat del futur i del present.

Feliç Dia de la Infància.

APROVADA LA PUJADA DEL 1,5% ADDICIONAL EN ELS MÒDULS DE CONCERTS PER A 2022

Cartel modulos hacienda 14 noviembre 2022

El Ministeri d'Hisenda ha aprovat i publicat els nous mòduls de concerts educatius per a 2022 incloent per a totes les partides i amb efectes 1 de gener de 2022 una pujada del 1,5%, addicional al 2% que ja s'està percebent.

D'aquesta manera es compleix, almenys i com a mínim, amb el que s'estableix en la LOMLOE en la seva Disposició Addicional Vint-i-setena: "(...) totes les partides dels mòduls del concert es revisaran anualment en un percentatge equivalent al de les retribucions dels funcionaris públics...".

FSIE es va oposar a la LOMLOE per diversos motius, sent un d'ells aquesta Disposició, ja que impedeix avançar en l'equiparació salarial amb els funcionaris públics. A més, el perjudici de l'increment aprovat és fins i tot major, per ser una pujada molt allunyada de l'IPC actual, agreujant així la pèrdua de poder adquisitiu que sofrim els treballadors.

D'altra banda, s'augmenta el dèficit de finançament de l'ensenyament concertat, dificultant cava vegada més la viabilitat econòmica dels centres, posant així en perill els nostres llocs de treball.

Una vegada aprovats els nous mòduls per a 2022:

FSIE, amb la resta de sindicats, ha sol·licitat a les patronals la convocatòria urgent de la Mesa negociadora del VII Conveni per a actualitzar les taules salarials del 2022.
El salari basi i el trienni actual del personal docent en pagament delegat pujarà un 1,5% amb efectes 1 de gener de 2022 i les CCAA aniran procedint a l'actualització i abonament dels endarreriments corresponents.
FSIE defensarà en la Mesa negociadora el mateix increment per al personal d'administració i serveis i per a nivells no concertats.

Per a 2023:

FSIE ha sol·licitat al Ministeri que es garanteixin en els PGE per a 2023 les pujades previstes per als funcionaris i que no apareixen, així com que es tengui en compte l'increment de les cotitzacions socials dels treballadors:

Pujada addicional de 0,5% si la suma de l'IPC harmonitzat de 2022 i de l'IPC harmonitzat avançat de setembre de 2023 supera el 6%.
Pujada addicional de 0,5% si el PIB nominal iguala o supera el 5,9%.
Increment de les partides un 0,6% (pujada de les cotitzacions socials) perquè els salaris pugin realment el mateix que els dels funcionaris.

Si no és així, tornarem a haver d'exigir-ho a l'any que ve quan haurien d'aplicar-se alhora que als funcionaris públics i no amb retard com succeirà en la majoria de l'Estat.

FSIE Informa: resum Mesa Tècnica 14 de novembre de 2022

A la Mesa Tècnica sobre millores sociolaborals entre representants sindicals i Conselleria d'Educació hi han assistit, per part de la Conselleria, el Director general de Planificació, Ordenació i Centres, Antoni Morante, i la Cap del Departament de Concertada, Crsitina Bruguera.

Antoni Morante ha presentat als sindicats una nova proposta i ens ha convidat a remetre resposta el més aviat possible. La nova proposta conté una sèrie d'avanços en relació a l'anterior presentada per Conselleria:

Equiparació sense antiguitat amb docents de pública: es manté per a gener de 2023.

Reducció 24-23 hores secundària amb jornades parcials: a setembre de 2023 tots els docents de secundària passaran a cobrar les hores considerant 23 hores lectives com a jornada completa. Això vol dir que els docents de secundària amb jornada parcial veuran incrementat el seu salari.

Abonament de nous sexennis:

- Abonament d'un percentatge del 2n, 3r, 4t i 5è sexennis a setembre de 2023.

- Abonament del 100 % del 2n, 3r, 4t i 5è sexennis a gener de 2027.

- Quantia: com el primer.

- Formació: 100 hores per sexenni. Es respectaran les que cada docent ja tengui reconegudes restant les 100 del primer sexenni.

Equiparació amb antiguitat: a més dels nous sexennis i una vegada implementats aquests, Conselleria acceptaria al nou acord una clàusula de revisió de l'equiparació amb antiguitat amb pública.

Pagues de 25 anys VIè Conveni Concertada i XIVè Atenció Discapacitat (PEA):

- En 3/4 anys s'abonarà la PEA a tots els qui l'hagin meritada i ja s'hagin jubilat o finalitzat la relació amb l'empresa.

- Una vegada abonades les PEA de l'apartat anterior, es començaran a abonar també als qui l'hagin meritada i es mantinguin en actiu.

- Allò cobrat del primer sexenni no es descomptarà de la PEA. Sí que s'haurà d'optar entre PEA i 2n, 3r, 4t i 5è sexenni.

CRIB del PAS:

- L'oferta feta d'increment de mòduls d'altres despeses feta per Conselleria implicaria un augment del CRIB del PAS en un 7'5% a 2023.

Jubilacions parcials:

- Prorrogar el vigent acord per als nascuts més enllà de 1961. Falta concretar l'abast.

Altres propostes de millora:

- Negociació acord de recol·locació.

- Negociació noves reduccions càrrega lectiva i reconeixement de la funció tutorial.

 

Altres informacions:

L'increment retributiu de 1'5 % afegit a 2022 s'abonarà, amb endarreriments des de gener, dins aquest any, si és possible en nòmina de novembre.

 

Mobilitzacions:

Una vegada vista la nova proposta de Conselleria i per afavorir la negociació, des de FSIE hem decidit suspendre la nostra participació a la protesta convocada per a demà dimarts dia 15 davant del Consolat de Mar