FSIE DEMANA UN PLA ESTATAL FINANÇAT PER A LA MILLORA DE LA CLIMATITZACIÓ DE TOTS ELS CENTRES EDUCATIUS

Aula Ventanas abiertas
El Sindicat sol·licita al Govern i Comunitats Autònomes la vacunació de tots els treballadors de centres educatius i d'atenció a persones amb discapacitat.

Fa un any que es va començar a parlar de la COVID-19 i lamentablement ens trobem en una situació molt similar. La descoordinació i fins i tot enfrontament entre el Govern i Comunitats Autònomes i la disparitat de criteris a aplicar per les administracions públiques davant situacions iguals o similars continuen sent un dels problemes més seriosos per a fer front a la pandèmia i que preocupen greument la societat.

La falta de previsió ens porta a situacions com l'actual en la qual, com ja se sabia almenys des d'agost de 2020, els centres educatius i assistencials han de ser ventilats reiteradament amb temperatures gèlides pròpies del rigor de l'hivern. El Govern no ha pres decisió o cap iniciativa per a pal·liar o millorar aquesta situació previsible i és evident que les condicions de les aules i edificis no són les adequades i no permeten un raonable confort climàtic.

A més, els mesuraments de la qualitat de l'aire que s'estan realitzant a les aules, també posen de manifest que, en condicions absolutament normals, se supera amb escreix el nivell de CO2 existent, sent imprescindible ventilar les aules.

És evident que els centres educatius i d'atenció a persones amb discapacitat no reuneixen les condicions ni disposen d'instal·lacions adequades per a garantir una qualitat d'aire mínima per a l'alumnat, usuaris i treballadors, amb independència de la climatologia existent.

FSIE requereix al Govern d'Espanya en coordinació amb les Comunitats Autònomes, l'elaboració, aprovació i finançament d'un Pla Nacional d'Adequació Climàtica de tots els centres a fi de garantir, en qualsevol circumstància, els nivells de qualitat de l'aire exigibles en els edificis i el confort climàtic necessari per a desenvolupar adequadament l'activitat en aquests centres.

Finalment, FSIE també sol·licita al Govern i Comunitats Autònomes que, una vegada vacunats tots els treballadors del sistema sanitari, els treballadors i residents dels centres de majors i sociosanitaris i les persones vulnerables, es determini expressament que els treballadors de centres educatius i d'atenció a persones amb discapacitat siguin col·lectiu prioritari en el procés de vacunació en el conjunt de l'Estat evitant diferències territorials en aquest procés.

DOCUMENTS ADJUNTS:

Nota de premsa https://www.fsie.es/documentos/ficheros/COMUNICACION/Actualidad/Notas_de_prensa/NdP_FSIE_pide_un_Plan_Estatal_para_la_mejora_de_la_climatizacion.pdf

Carta al President del Govern https://www.fsie.es/documentos/ficheros/COMUNICACION/Actualidad/Notas_de_prensa/Carta_al_Sr._Presidente_del_Gobierno_signed.pdf

FESTIU SANT SEBASTIÀ

Demà dia 20 de gener de 2021 és festiu a PALMA.
L'oficina de FSIE romandrà tancada però podeu fer les vostres consultes via e-mail.

FELIÇ SANT SEBASTIÀ.

flame

PUBLICADA EN EL BOE L'ORDRE PCM/2/2021 PER LA QUAL ES FIXEN LES PAUTES PER A LA EBAU 2021

Examen
Aquest dimecres 13 de gener es va publicar en el Boletín Oficial del Estado l'Ordre PCM/2/2021, d'11 de gener, per la qual es determinen les característiques, el disseny i el contingut de l'avaluació de Batxillerat per a l'accés a la Universitat, i les dates màximes de realització i de resolució dels procediments de revisió de les qualificacions obtingudes, en el curs 2020-2021.

Mitjançant aquesta Ordre el Ministeri d'Educació i Formació Professional exerceix la seva competència de determinar anualment les pautes per a la celebració de la EBAU.

Concretament determina:

 Les característiques, el disseny i el contingut de la prova de l'avaluació de Batxillerat per a l'accés a la Universitat.
 Les dates màximes de realització i de resolució dels procediments de revisió de les qualificacions obtingudes.
 Els qüestionaris de context, aplicables en l'àmbit competencial dels Ministeris d'Educació i Formació Professional i d'Universitats, i indicadors comuns del centre.

A més, en un curs escolar marcat pel context de la pandèmia, es fixen també les dates límit per a la realització de les proves, punt molt problemàtic l'any passat:

 Les proves hauran de finalitzar abans del 18 de juny de 2021. Els resultats provisionals de les proves seran publicats abans del 25 de juny de 2021.
 Les proves corresponents a la convocatòria extraordinària hauran de finalitzar abans del dia 16 de juliol de 2021, en el cas que l'Administració educativa competent determini celebrar la convocatòria extraordinària el mes de juliol. En aquest cas, els resultats provisionals de les proves hauran de ser publicats abans del 23 de juliol de 2021. En el cas que l'Administració decideixi celebrar-la al setembre acabaran abans del dia 16 de setembre de 2021. En aquest cas, els resultats provisionals hauran de ser publicats abans del 22 de setembre de 2021.

Seran les Administracions educatives, en col·laboració amb les universitats, les que organitzaran la realització de les proves tenint en compte la situació d'emergència de salut pública ocasionada per la COVID-19 i vetllant perquè s'arbitrin els procediments necessaris per a garantir la seva normal celebració en les dates previstes, amb independència de les mesures excepcionals que poguessin estar implantades en aquest moment en els seus respectius territoris.

Documents relacionats: https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/13/pdfs/BOE-A-2021-460.pdf

CALENDARI D'IMPLANTACIÓ DE LA LOMLOE

Calendario implantacion LOMLOEDesprés de  la seva aprovació en la Cambra Alta el passat 23 de desembre la Llei orgànica 3/2020, de 29 de desembre, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (LOMLOE) culminava la seva tramitació amb la publicació en el BOE el 30 de desembre. El nou text entrarà en vigor el pròxim dia 19 de gener de 2021 en diverses fases segons el calendari d'implantació que detallem a continuació.

En aquesta primera fase s'aplicaran les modificacions relatives a la participació i competències del Consell Escolar, claustre i directors, a l'autonomia dels centres docents, al procés de selecció de directors en els centres públics i a l'admissió d'alumnes (tret que el procés s'hagués iniciat abans de l'entrada en vigor del text).

Serà a l'inici del pròxim curs 2021/2022 quan s'aplicarà la nova regulació d'avaluació i promoció de totes les etapes educatives, les noves condicions de titulació en ESO, FP bàsica i Batxillerat, la titulació d'ensenyaments professionals de Música i Dansa i les noves condicions d'accés als ensenyaments.

Pots consultar les fases detallades en el Calendari d'Implantació de la LOMLOE que hem elaborat:

https://www.fsie.es/documentos/ficheros/COMUNICACION/Actualidad/LOMLOE/Calendario_implantacion_LOMLOE.pdf

FSIENACIONAL

MECD

Hay 172 invitados y ningún miembro en línea

ACOSO ESCOLAR

DISCAPACITAT

BUTLLETÍ DIGITAL

FORMACIO/INNOVACIO

WEIB