COMUNICACIÓ

EL CONSELL ESCOLAR DE L'ESTAT (CEE) PRESENTA LA “GUIA DE CONSELLS ESCOLARS QUE COEDUCAN”

maquetacion guia coeducacion paginas page 0001

El Consell Escolar de l'Estat (CEE), del qual FSIE forma part com a representant del professorat de l'ensenyament privat en la seva Comissió Permanent, ha presentat en un acte realitzat a Madrid aquesta Guia elaborada pel propi Consell. L'esdeveniment anuncia el resultat de gairebé dos anys de treball conjunt de la Ponència de la Coeducació de la CEE per a plantejar accions en l'àmbit educatiu que promoguin una societat més igualitària.

La Guia està elaborada en l'enteniment i dialogo entre diferents sectors de la comunitat educativa, representats en el CEE, i aporta recomanacions per a la igualtat efectiva entre homes i dones en els centres educatius.

Conté diverses seccions. El primer és un apartat de la documentació existent sobre la base en matèria d'equitat que ja hi ha, a nivell nacional i internacional; es diu Marc Normatiu i estratègies comunes. És interessant conèixer quins són els avanços realitzats fins avui.

La següent secció es refereix a la situació actual, per a entendre els desafiaments del present. Titulat Context actual, analitza les diferències segons el gènere segons diferents perspectives i analitzant diverses raons que han suposat -i en alguns casos fins i tot suposen- discriminació, com la raça, la religió o el poder adquisitiu.

Per a garantir aquesta "equitat", la Guia planteja una Metodologia basada en la col·laboració de tots els membres de la Ponència de la Coeducació, que inclou la identificació dels objectius, la definifición de rols i responsabilitats, la planificació de tasques i l'avaluació dels resultats.

Així mateix, planteja unes Propostes d'actuacions per ecosistemes -ecosistema formal de centre, ecosistema informal del centre i ecosistema comunitari- en el qual es proposa una sèrie de metodologies i actuacions concretes i interconnectades en els entorns d'aprenentatge, que van més enllà de l'aula i del centre educatiu.

La Guia recull exemples de projectes de centres educatius que considera bons en "igualtat" en el següent capítol, Bones pràctiques, també documentat en la pàgina web del CEE.

Finalment, inclou dos apartats referents als enllaços i el glossari utilitzat i sobre la bibliografia utilitzada.

Material:

Descarrega la Guía de Consejos Escolares que coeducan (PDF)

Més informació:

Página web del CEE sobre "coeducación"