COMUNICACIÓ

🍀FSIE Informa: MESA CONCERTADA sobre COMPETÈNCIA DIGITAL DOCENT

mesacompetenciadigital

Avui dilluns 16 de gener ha tengut lloc una reunió de la Mesa de Concertada per a parlar i aclarir aspectes sobre la competència digital docent (CDD) i la seva acreditació.

A més dels representants dels sindicats i de les patronals, per part de Conselleria hi han participat la Directora General d’Innovació, Primera infància i Comunitat educativa, Amanda Fernández, i tècnics de l’IBSTEAM i del CEP IBSTEAM.

Sobre l’OBLIGATORIETAT de l’acreditació per al personal docent:

De moment no hi ha cap data o termini fixat en què l’acreditació sigui obligatòria, encara que no es descarta que ho pugui ser més endavant.
Des de la Direcció General es recomana, emperò, aprofitar les eines i recursos que l’IBSTEAM posa a disposició del professorat per a poder aconseguir l’acreditació.

Nivell òptim d’acreditació:

El B1.
Cada docent podrà acreditar pas a pas el seu nivell.

On constarà l’acreditació?

Una vegada establerts i en funcionament els procediments necessaris, quan s’obtengui un nivell d’acreditació en competència digital docent aquest quedarà reflectit al Portal del Personal Docent - GESTIB i podrà ser descarregat i imprès per a tenir-lo en format físic.

Vies per obtenir l’acreditació:

La nova formació (al centre o de forma individual).
Acreditar via convalidació d’activitats formatives ja fetes:
Han d’haver-se realitzat a partir del curs 2020/21.
Encara s’ha de posar en marxa el procediment i filtrar quin nivell de competència atorga cadascuna de les activitats formatives.
Acreditar per evidències de projectes, activitats i altres duits a terme pels docents. Encara falta enllestir-ne el procediment. Els nivells C1 i C2 només podran acreditar-se per aquesta via.
Prova estàndard de lliure accés: pendent d’elaboració per part del Ministeri d’Educació i Formació Professional.

En aquest punt FSIE ha denunciat el fet de que es comenci la casa per la teulada, és a dir, que es recomani la nova formació quan potser hi ha docents que tenen un nivell de competència que podrien acreditar per altres vies sense haver-ne de realitzar l’esmentada formació. FSIE ha demanat més celeritat en posar en marxa els procediments necessaris per obtenir l’acreditació mitjançant les vies alternatives a la nova formació.

Quina nova formació realitzar (si s'opta per aquesta via)?

De moment es recomana realitzar la formació que proporciona la pròpia Conselleria a través del CEP IBSTEAM. S’està treballant perquè el professorat, a través del Portal del Docent, sempre hi trobi disponible una oferta de formació en competència digital.
Es recomana prioritzar la formació en les àrees 5 i 6 de la competència digital, les qual són on hi ha més dèficit.
Les activitats ofertades per entitats organitzadores (patronals, sindicats i altres) podran atorgar certa competència digital una vegada revisades per l’IBSTEAM.

Normativa autonòmica:

La Direcció General està preparant una resolució que reguli els procediments necessaris per obtenir i atorgar el nivell d’acreditació en CDD.

ALTRES:

La Conselleria ha anunciat que prest arribaran nous dispositius digitals (Chromebooks i similars) destinats a l’alumnat vulnerable.
AULES DIGITALS:
Cada aula digital és un pack format per un ordinador portàtil més un panell digital.
A Balears n’arribaran 5.520 i estan finançades per fons europeus.
Es distribuiran als centres en format de préstec.
Es repartiran majoritàriament als centres públics perquè la normativa estatal que ho ampara només permet distribuir-les a centres concertats que comptin amb un 30% d’alumnat vulnerable.

FSIE ha protestat pel desigual tracte en els criteris de distribució d’aquests recursos entre centres públics i centres concertats.