COMUNICACIÓ

CANVIS EN LES CONDICIONS DE JUBILACIÓ A PARTIR DE 2023

Cartel Cambios Jubilacion Ene 2023

L'any 2023 s'introdueixen canvis importants en la jubilació. S'endureixen les condicions en alguns dels requisits d'accés al seu gaudi, en concret en aquells relacionats amb els períodes necessaris de cotització que suposen el retard en l'edat de jubilació.

A continuació, detallem les modificacions per a algunes de les modalitats:

JUBILACIÓ ORDINÀRIA:

Fins l'any passat 2022, un treballador es podia jubilar amb 65 anys sempre que tingués 37 anys i 6 mesos o més de cotització. A partir de gener d'aquest any 2023, s'augmenta en 3 mesos el requisit de cotització, fins als 37 anys i 9 mesos o més. És a dir, que un treballador per a poder accedir a la jubilació amb 65 anys haurà de tenir 3 mesos més de cotització que l'any passat.

Per a aquelles altres situacions en els quals el treballador no acredités tenir els de 37 anys i 9 mesos podrà accedir a la jubilació ordinària a partir dels 66 anys i 4 mesos, 2 mesos més tard del que feia l'any 2022.

JUBILACIÓ ANTICIPADA:

Només es pot accedir a les dues modalitats de jubilació anticipada, quan restin 2 o 4 anys fins a l'edat de jubilació ordinària, per a la involuntària o voluntària respectivament. Aquesta qüestió no ha canviat, però es veu afectada per l'increment de períodes de cotització necessaris d'accés a la jubilació ordinària, puix que totes dues modalitats estan referenciades a aquesta.

PERCENTATGES DE PRESTACIÓ DE JUBILACIÓ:

Per a poder percebre la pensió de jubilació al 100% abans era necessari tenir 36 anys cotitzats. Pels primers 15 anys cotitzats es cobrava un 50% de la pensió, als quals se sumava un 0,21% més per cada mes cotitzat dels següents 106 mesos i un 0,19% més durant els 146 mesos restants.

Amb els canvis introduïts, a partir de 2023, el requisit dels 36 anys augmenta 6 mesos, fins als 36 anys i 6 mesos. També es produeix una modificació dels terminis, de tal forma que pels 15 primers anys de cotització s'aconsegueix un 50% de la prestació, pels 49 següents se li suma un 0,21% més per cadascun d'ells i un 0,19% per a cadascun dels 209 mesos restants. Aquesta modificació implica que si no arribes als 36 anys i 6 mesos el percentatge resultant de pensió serà inferior al que tenies l'any passat, per exemple amb 24 anys cotitzats (288 mesos) quedaria una pensió del 71,5% enfront del 72,64% que hagués quedat l'any passat.

JUBILACIÓ PARCIAL:

Per a poder accedir a la jubilació parcial és necessari tenir 62 anys i 4 mesos, 2 mesos que l'any anterior i sempre que s'hagi cotitzat almenys 35 anys i 9 mesos o més, és a dir, haver cotitzat al llarg de la teva vida laboral 3 mesos més. En cas que no s'hagin cotitzat aquests anys, es podrà accedir 4 mesos més tard del que es feia, és a dir als 63 anys i 8 mesos.

MECANISME D'EQUITAT INTERGENERACIONAL (MEI)

És una nova cotització que afectarà la nòmina de tots els treballadors a Espanya, tant per compte d'altri com autònoms, a partir de gener de 2023. S'aplicarà al llarg d'un període de deu anys, fins a 2032. El seu objectiu és nodrir el Fons de Reserva de la Seguretat Social per a garantir la sostenibilitat de les pensions atenent les desviacions en el nivell de despesa.

La cotització serà́ de 0,6 punts percentuals, dels quals 0,5% són a càrrec de l'empresa i 0,1% a càrrec del treballador.

Es regula en la Llei 21/2021, de 28 de desembre, de garantia del poder adquisitiu de les pensions i d'altres mesures de reforç de la sostenibilitat financera i social del sistema publico de pensions i es contempla en la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2023.