Increment salarial previst del 0'25% sobre les nòmines dels docents en pagament delegat a efectes de juliol de 2019.

El BOIB de dissabte dia 9 de novembre publica l'Acord de Govern pel qual s'aprova l'increment salarial previst del 0'25% sobre les nòmines dels docents en pagament delegat a efectes de juliol de 2019.

Aquest increment correspon a allò estipulat sobre el Reial decret llei 24/2018, de 21 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l'àmbit del sector públic. L'article 3.2 estableix que si l'increment del producte interior brut (PIB) a preus constants el 2018 assoleix o supera el 2,5 %, s'ha d'afegir,

amb efectes d'1 de juliol de 2019, un altre 0,25 % d'increment salarial.

L'augment del 0'25 % s'aplica sobre el sou base, els triennis, el sexenni i tots els altres complements.

Sobre el seu brut, això suposa un increment d'uns 5 € sobre una nòmina d'Infantil-Primària o d'Educació Especial sense antiguitat i uns 6,5 € sobre una nòmina d'ESO.

Recordam que aquesta pujada salarial se suma, des de juliol, a la realitzada des del mes de gener que consistí en un 2,25% sobre salari base, CRIB i complements i un 2,375% sobre triennis, sexennis i complements i triennis de direcció/cap d’estudis.

https://drive.google.com/file/d/1ijg2cL0GkKvxHN1cZgMvSA4ruiMzE-bj/view?usp=sharing

Informacions sobre com ens pot afectar -al sector de treballadors de l’ensenyament concertat i de centres d’atenció a la discapacitat- la Llei de Pressuposts 2020 de la CAIB

Us adjuntam unes informacions sobre com ens pot afectar -al sector de treballadors de l’ensenyament concertat i de centres d’atenció a la discapacitat- la Llei de Pressuposts 2020 de la CAIB presentada pel Govern al Parlament per a la seva tramitació parlamentària.
Un cop revisat el Projecte de Llei de Pressupostos 2020, hem pogut comprovar que seran de nou els treballadors de l'ensenyament concertat (educació ordinària i educació especial) un dels sectors més afectats per les retallades.
a) Impossibilitat de desenvolupar econòmicament els acords pactats i impossibilitat de pactar-ne de nous que impliquin la generació de nova despesa.
En concret, l'article 24.3 estableix que "durant l'any 2020 l'Administració de la Comunitat Autònoma o les entitats que integren el sector públic instrumental no poden subscriure nous convenis, pactes, acords o instruments jurídics, ni desenvolupar altres ja existents, que impliquin despesa econòmic ".
Sense cap explicació per part de Conselleria d'Educació, ja que no s'ha convocat cap Mesa de Concertada per explicar la situació, FSIE considera que aquest article impedeix el desenvolupament final de l'Acord de 2016 que contemplava l'abonament de nous sexennis i l'equiparació salarial sense antiguitat dels professors de concertada amb els de pública. Aquests complements i augments havien de ser començats a abonar a finals d'aquest any 2019.
b) Congelació dels mòduls econòmics dedicats al finançament de les despeses de funcionament dels centres concertats i centres d’educació especial.
El fet de destinar les mateixes partides al finançament de les despeses dels centres, doblers amb els quals es paguen els salaris del PAS i del personal complementari, té com a conseqüència immediata la impossibilitat d'augmentar el CRIB als treballadors d'administració i serveis d'aquests centres (congelat des de 2007) i posa en dificultat als centres educatius d'educació especial per a poder fer front a l'increment salarial de 2019 i 2020 del seu personal no concertat.
c) El projecte actual de Llei de Pressuposts 2020 suprimeix el text que obria la possibilitat de, mitjançant acord, començar a abonar als docents en pagament delegat les pagues extraordinàries d'antiguitat establertes als convenis de Concertada i d’Atenció a la Discapacitat.
Durant la tramitació de la Llei de Pressuposts 2019, FSIE va aconseguir que s’introduís una esmena que deia que es podrien subscriure acords relacionats amb l’abonament de la paga de 25 anys. En el nou projecte de pressuposts aquest apartat s’ha suprimit i només roman el text que diu “s’exclou el finançament de la paga extraordinària d’antiguitat en l’empresa”.
Reacció de FSIE:
  • Hem enviat missatges de protesta als responsables de la Conselleria d’Educació i hem reiterat les nostres peticions de convocatòria de Mesa de Concertada perquè ens informin de primera mà de les conseqüències de la Llei de Pressuposts sobre el nostre sector.
  • Hem redactat i enviat als mitjans de comunicació un comunicat de premsa explicant i denunciant aquesta situació.
  • Hem redactat i enviat carta als diferents grups parlamentaris explicant la situació i demanant-los que hi presentin esmenes per a millorar-ho. Ens tornarem a reunir amb tots ells si fa falta.
  • Estudiarem la possibilitat de convocar mobilitzacions dels treballadors de l'escola concertada i dels centres d'educació especial.
El panorama no és esperançador quant al compliment de l’Acord 2016 en la seva totalitat (equiparació sense antiguitat per a finals de 2019 i nous sexennis). Tampoc quant a l’abonament de les pagues extraordinàries d’antiguitat o l’augment del CRIB del PAS. Malgrat això, FSIE-Illes Balears treballarà al màxim per aconseguir millorar la situació plantejada.

526 pressuposts

Mesa de Concertada JA!

FSIE s'ha concentrat davant de la Conselleria d'Educació per a demanar la convocatòria de la Mesa de Concertada per a continuar amb la negociació que tanqui l'Acord de millores signat el 2016.


També hem registrat una carta dirigida al Conseller Martí March amb la mateixa petició.

concetracio

FSIE I LA RESTA D'ORGANITZACIONS SINDICALS DENUNCIEN EL VI CONVENI D'ENSENYAMENT CONCERTAT

Les organitzacions sindicals FSIE, USO, UGT i CC.OO. hem denunciat conjuntament la vigència del VI Conveni Col·lectiu d'Empreses d'Ensenyament Privat Sostingudes Totalment o parcialment amb Fons Públics.

L'àmbit temporal del VI Conveni finalitza el pròxim 31 de desembre de 2019 i ha estat denunciat en el termini de temps assenyalat en el propi conveni: dos mesos abans de la finalització de la seva vigència. Aquesta denúncia ja comunicada a les organitzacions patronals i al Ministeri de Treball, és preceptiva per a poder començar en el seu moment la negociació d'un nou conveni col·lectiu per al sector.

Tal com estableix la normativa, s'haurà de constituir la taula negociadora composta per les organitzacions sindicals i empresarials representatives del sector i començar les reunions que permetin aconseguir un acord sobre el qual serà el VII Conveni de l'ensenyament concertat.

FSIENACIONAL

MECD

Hay 158 invitados y ningún miembro en línea

ACOSO ESCOLAR

DISCAPACITAT

BUTLLETÍ DIGITAL

FORMACIO/INNOVACIO

WEIB