Us adjuntam unes informacions sobre com ens pot afectar -al sector de treballadors de l’ensenyament concertat i de centres d’atenció a la discapacitat- la Llei de Pressuposts 2020 de la CAIB presentada pel Govern al Parlament per a la seva tramitació parlamentària.
Un cop revisat el Projecte de Llei de Pressupostos 2020, hem pogut comprovar que seran de nou els treballadors de l'ensenyament concertat (educació ordinària i educació especial) un dels sectors més afectats per les retallades.
a) Impossibilitat de desenvolupar econòmicament els acords pactats i impossibilitat de pactar-ne de nous que impliquin la generació de nova despesa.
En concret, l'article 24.3 estableix que "durant l'any 2020 l'Administració de la Comunitat Autònoma o les entitats que integren el sector públic instrumental no poden subscriure nous convenis, pactes, acords o instruments jurídics, ni desenvolupar altres ja existents, que impliquin despesa econòmic ".
Sense cap explicació per part de Conselleria d'Educació, ja que no s'ha convocat cap Mesa de Concertada per explicar la situació, FSIE considera que aquest article impedeix el desenvolupament final de l'Acord de 2016 que contemplava l'abonament de nous sexennis i l'equiparació salarial sense antiguitat dels professors de concertada amb els de pública. Aquests complements i augments havien de ser començats a abonar a finals d'aquest any 2019.
b) Congelació dels mòduls econòmics dedicats al finançament de les despeses de funcionament dels centres concertats i centres d’educació especial.
El fet de destinar les mateixes partides al finançament de les despeses dels centres, doblers amb els quals es paguen els salaris del PAS i del personal complementari, té com a conseqüència immediata la impossibilitat d'augmentar el CRIB als treballadors d'administració i serveis d'aquests centres (congelat des de 2007) i posa en dificultat als centres educatius d'educació especial per a poder fer front a l'increment salarial de 2019 i 2020 del seu personal no concertat.
c) El projecte actual de Llei de Pressuposts 2020 suprimeix el text que obria la possibilitat de, mitjançant acord, començar a abonar als docents en pagament delegat les pagues extraordinàries d'antiguitat establertes als convenis de Concertada i d’Atenció a la Discapacitat.
Durant la tramitació de la Llei de Pressuposts 2019, FSIE va aconseguir que s’introduís una esmena que deia que es podrien subscriure acords relacionats amb l’abonament de la paga de 25 anys. En el nou projecte de pressuposts aquest apartat s’ha suprimit i només roman el text que diu “s’exclou el finançament de la paga extraordinària d’antiguitat en l’empresa”.
Reacció de FSIE:
  • Hem enviat missatges de protesta als responsables de la Conselleria d’Educació i hem reiterat les nostres peticions de convocatòria de Mesa de Concertada perquè ens informin de primera mà de les conseqüències de la Llei de Pressuposts sobre el nostre sector.
  • Hem redactat i enviat als mitjans de comunicació un comunicat de premsa explicant i denunciant aquesta situació.
  • Hem redactat i enviat carta als diferents grups parlamentaris explicant la situació i demanant-los que hi presentin esmenes per a millorar-ho. Ens tornarem a reunir amb tots ells si fa falta.
  • Estudiarem la possibilitat de convocar mobilitzacions dels treballadors de l'escola concertada i dels centres d'educació especial.
El panorama no és esperançador quant al compliment de l’Acord 2016 en la seva totalitat (equiparació sense antiguitat per a finals de 2019 i nous sexennis). Tampoc quant a l’abonament de les pagues extraordinàries d’antiguitat o l’augment del CRIB del PAS. Malgrat això, FSIE-Illes Balears treballarà al màxim per aconseguir millorar la situació plantejada.

526 pressuposts

FSIENACIONAL

MECD

Hay 19 invitados y ningún miembro en línea

ACOSO ESCOLAR

DISCAPACITAT

BUTLLETÍ DIGITAL

FORMACIO/INNOVACIO

WEIB